Säännöt

Suomen Grosspitz ry – yhdistyssäännöt 09.01.2021

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 

Yhdistyksen nimi on Suomen Grosspitz ry. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa ja yhdistyksen kieli on suomi.


2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistys toimii valtakunnallisesti ja sen tarkoituksena on tehdä grosspitz-koirarotua tunnetuksi, tuoda rodusta kiinnostuneet ihmiset yhteen ja edistää rodun harrastus-, kasvatus- ja jalostustoimintaa. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla mm. tiedotustoimintaa ja edistämällä yhteistyötä kasvattajien ja rotua harrastavien välillä. Yhdistys voi järjestää tapahtumia, koulutusta ja harjoittaa toiminnan tukemiseksi varojen hankintaa. Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, etenkin edustamansa rodun osalta, ja voi tehdä alan kehittämistä koskevia aloitteita.

3. Jäsenet ja liittyminen 

Yhdistyksen jäseneksi haetaan jäsenhakemuksella, jonka yhdistyksen hallitus voi hyväksyä tai hylätä, ja maksamalla jäsenmaksu. Äänioikeus on sidottu jäsenmaksuun.

· Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

· Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

· Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka samassa taloudessa on ennestään yhdistyksen vuosi- tai nuorisojäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

· Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua ja jäsenyys tarkistetaan vuosittain.

· Asiantuntijajäseneksi yhdistyksen hallitus voi nimetä kotimaisen grosszpitz-rodun ulkomuototuomarin tai muun asiantuntijaksi hyväksymänsä henkilön. Asiantuntijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua, jäsenyys tarkistetaan vuosittain.

Jäsenen halutessa erota yhdistyksestä on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle, puheenjohtajalle tai jäsensihteerille. Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin, eikä hänen maksamiaan jäsenmaksuja palauteta.

Jäsen voidaan myös erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän jättää jäsenmaksun suorittamatta yli kuukauden ajaksi, rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti tai hänet on erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y:n jäsenyydestä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin, eikä hänen maksamiaan jäsenmaksuja palauteta.

4. Jäsenmaksu ja varojen hankinta 

Varoja toimintansa tukemiseen yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja, joiden suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistys voi hankkia varoja toiminnan tukemiseen myös myymällä tuotteita tai järjestämällä tapahtumia, kursseja tai muuta toimintaa. Yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, tapahtumia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5. Hallitus

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallitus vastaa ja huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta, kokouskutsuista jäsenistölle, asioiden valmistelusta kokouksiin, aloitteiden ja ehdotusten tekemisestä yhdistyksen edustamaa koirarotua ja koko kenneltoimintaa koskevissa kysymyksissä. Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallitus määrää yhdistyksen edustajan kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin rotujärjestöihin tai kennelpiiriin niiltä osin, joita yhdistyksen vuosikokous ei määrää. Hallitus voi myös nimetä avukseen erilaisia toimikuntia ja työryhmiä, kuten esimerkiksi jalostus-, tiedotus-, lehti- yms. toimikuntia.

Hallitus on vuosikokouksen valitsema ja jonka muodostavat puheenjohtaja ja 2-6 varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan, yksi (1) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen ovat vuosittain erovuorossa. Ensimmäisillä kerroilla erovuoroisuus määräytyy arpomalla tai vapaaehtoisuuden perusteella. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa, tai hallituksen määräämä toimihenkilö yksin.

6. Yhdistyksen toimintavuosi 

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat toiminnantarkastajille neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyskokous voidaan kutsua kokoon hallituksen päätöksellä tai kun vähintään 1/3 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 

Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen kotisivulla. Lisäksi kokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse ja/tai julkaistaan yhdistyksen julkaisussa viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15-vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus (pois lukien kunnia- ja asiantuntijajäsenet) ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni, sekä tämän lisäksi oikeus erillisillä valtakirjoilla edustaa kahta yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Valtakirjat on toimitettava sovitulla tavalla yhdistyksen hallitukselle viimeistään 1 vuorokausi ennen kokousta. 

Yhdistyskokouksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

8. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat; 

– kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta 

– kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

– hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 

– toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

– hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi 

– hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle 

– yhden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen 

– hallituksen esitys seuraavan toimintavuoden työ- ja toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 

– seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruuden määrääminen erikseen vuosi-, perhe- ja nuorisojäsenille

– hallituksen esittämät muut asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat.

9. Suhteet muihin kenneljärjestöihin 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Seurakoirayhdistys r.y.:een ja Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y.:een ja se voi myös tarpeen mukaan kuulua muihin yhdistyksen toimintaa hyödyttäviin kenneljärjestöihin.  

10. Sääntöjen muutos 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksessa vaaditaan vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

11. Yhdistyksen purkaminen 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kaksi (2) kuukautta ja joista toisen on oltava yhdistyksen vuosikokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti koira-asiaa ja/tai eläinsuojelua edistävään tarkoitukseen.

12. Yhdistyslaki 

Niiltä osin, joita näissä säännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain säännöksiä.

Shopping Cart