Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Grosspitz ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

  1. Rekisterinpitäjä

Suomen Grosspitz ry

02770 Espoo

info@grosspitzry.fi

Suomen Grosspitz ry on vuonna rekisteröity yhdistys (y-tunnus 3187076-2 ), joka toimii Suomen Kennelliiton ja Suomen seurakoirayhdistyksen jäsenyhdistyksenä.

Suomen Grosspitz ry toimii valtakunnallisesti Suomessa. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä grosspitz-koirarotua tunnetuksi, tuoda rodusta kiinnostuneet ihmiset yhteen ja edistää rodun harrastus-, kasvatus- ja jalostustoimintaa. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla mm. tiedotustoimintaa ja edistämällä yhteistyötä kasvattajien ja rotua harrastavien välillä. Yhdistys voi järjestää tapahtumia, koulutusta ja harjoittaa toiminnan tukemiseksi varojen hankintaa. Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, etenkin edustamansa rodun osalta, ja voi tehdä alan kehittämistä koskevia aloitteita.

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Päivi Silventoinen

puheenjohtaja@grosspitzry.fi

  1. Rekisterin nimi

Suomen Grosspitz ry:n verkkopalvelun käyttäjärekisteri. Sivustolta ei pääsääntöisesti kerätä rekisteriä, henkilörekisteriä vastaavaa tietoa tallentuu lähettäessäsi esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta tietoja tai tilatessasi tuotteita verkkokaupasta.  Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpidetään Yhdistysavain-palvelussa osoitteessa https://suomengrosspitz.yhdistysavain.fi/, jäsenrekisterin tietosuojaselosteen löydät erikseen em. sivuilta, niitä tietoja ei käsitellä tällä sivulla.

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito,

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteydenpitoa tai mahdollista sopimusta varten pakolliset yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. Kerro myös, jos tiedot esimerkiksi anonymisoidaan tietyn ajan kuluttua.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja mahdollisista tilauksista.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötiedot saattavat näkyä myös yhdistyksen ulkopuolisille tahoille, esimerkiksi yhdistyksen järjestämän webinaarin yhteydessä, jolloin webinaarin esiintyjät voivat nähdä osanottajien osallistujanimet tai sovitusti sähköpostiosoitteet, mikäli on sovittu esimerkiksi aineiston lähettämisestä suoraan puhujan toimesta.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti  sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Shopping Cart